Beleid

Beleidsplan zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 oktober 2013 en geactualiseerd en bevestigd door het bestuur in april 2021.

Stichting Thank God is opgericht op d.d. 7 juni 2010 en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 50133411

 Inleiding

Hierin presenteert het Bestuur van Stichting Thank God (‘het  Bestuur‘) haar meerjarig beleidsplan. Stichting Thank God stelt zichzelf ten doel het algemeen belang te dienen door het helpen van mensen in nood, al dan niet door de tussenkomst van kerken en/of andere instellingen. Verder beoogt de Stichting Thank God de kerken en algemeen nut beoogende instellingen financieel te steunen.

Om deze doelstelling te bereiken heeft het bestuur het voorliggende meerjarig beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt de visie van het Bestuur uiteen gezet op het gebied van:

 1. de werkzaamheden die Stichting Thank God verricht;
 2. de manier waarop Stichting Thank God geld wil werven;
 3. het beheer van het vermogen van Stichting Thank God;
 4. de besteding van het vermogen van Stichting Thank God.

Het Bestuur verwacht dat aan de hand van deze vier beleidsuitgangspunten de hiervoor vermelde doelstelling kan worden bereikt. Hierna zullen de vier beleidsuitgangspunten worden toegelicht

 1. de werkzaamheden die Stichting Thank God verricht

Stichting Thank God dient het algemeen belang met de volgende werkzaamheden:

 1. giften aan kerken;
 2. giften aan hulporganisaties;
 3. giften aan mensen in nood
 4. het verstrekken van microleningen aan mensen in nood;
 1. de manier waarop Stichting Thank God geld werft

Om haar activiteiten te bekostigen heeft of verwacht Stichting Thank God de volgende middelen;

–      inzameling van schenkingen/giften;

–      verwerving van gelden uit nalatenschappen krachtens erfstelling of legaat;

–      inkomsten uit sponsoring en/of subsidies.

 1. het beheer van het vermogen van Stichting Thank God

Stichting Thank God zal een beperkt vermogen aanhouden, zoals dat redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden van de Stichting. Het vermogen zal beheerd worden door het Bestuur. Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Het Bestuur bestaat uit minimaal drie leden. In het Bestuur dient tenminste één lid te zijn dat ten opzichte van de andere zittende bestuursleden geen verwantschap tot in de vierde graad heeft of met één van de andere zittende bestuursleden gehuwd is of daarmee een geregistreerd partnerschap heeft. De beheerskosten zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

 1. de besteding van de ontvangsten van Stichting Thank God

–      De allocatie van de bestedingen wordt door het Bestuur jaarlijks bepaald. In de regel overlegt het Bestuur hiertoe twee keer per jaar.

–      Het Bestuur bepaalt de bestedingen door een lijst op te stellen van begunstigden en bestedingen, waarbij telkens wordt aangegeven of het om een gift of lening gaat. Indien het Bestuur dat wenst, kan het Bestuur aan bestedingen specifieke voorwaarden verbinden.

–      Het Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van dit beleidsplan. De daarmee gepaard gaande kosten, inclusief de aan de oprichting van de stichting verbonden kosten, zijn voor rekening van Stichting Thank God.

–      Leden van het Bestuur ontvangen geen beloning. Het Bestuur kan individuele bestuursleden wel het recht geven op  vergoeding voor hun in redelijkheid gemaakte onkosten, alsook een gering vacatiegeld.

–      Ingeval Stichting Thank God wordt opgeheven, wordt een eventueel batig saldo geschonken  aan een het algemeen belang dienende instelling met activiteiten die vallen binnen de doelstelling van Stichting Thank God.

–      Stichting Thank God zal een gedetailleerde administratie voeren, waaruit onder meer blijkt:

 • de betalingen (per bestuurder) aan onkostenvergoeding (en eventueel vacatiegeld);
 • de uitgaven aan het werven van gelden en het beheer van de stichting;
 • de bestedingen aan de doelstelling en overige bestedingen;
 • de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.